Εισαγωγή

Εδώ, στο Partylovers.gr, σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των οικογενειών τους και η προστασία αυτών των δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Στα πλαίσια αυτά και μετά τη θέση σε εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), το partylovers.gr έχει ανανεώσει τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες του με στόχο τη διαφύλαξη και προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.

Αυτή η Δήλωση περιέχει τις βασικές πληροφορίες για το πως και γιατί το partylovers.gr συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα και τι κανουμε με αυτές τις πληροφορίες. Ακολούθως, εξηγεί τα δικαιώματα και τις αποφάσεις που μπορείτε να λάβετε αναφορικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες.


Ποιος επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας;

Το partylovers.gr είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Αυτό σημαίνει ότι το partylovers.gr καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστουμε τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους πελάτες και τις οικογένειές τους. Ο διαχειριστής της σελίδας ενεργεί ως υπέυθυνος όσον αφορά τις ευθύνες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στο τηλ. 211-4094779 ή μέσω email στη διεύθυνση: info@partylovers.gr

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να ανατεθεί σε κάποιον τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία. Ωστόσο, αυτό θα γίνει μόνο με τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί από την επιχείρηση να μοιράζεται τα δεδομένα σας. Όπου το partylovers.gr  αναθέτει τα δεδομένα σε έναν τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία, επιβάλλονται σε αυτόν τα ίδια μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων που εφαρμόζει το partylovers.gr.


Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας;

Το partylovers.gr έχει το νόμιμο δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους πελάτες του και τις οικογένειές τους. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νομικές απαιτήσεις και τα έννομα συμφέροντα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στην ελληνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των οικογενειών τους συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,

(β) Να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον,

(γ) Για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ των πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,

(δ) Για να βοηθήσουν την επιχείρηση για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας και

(ε) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κλπ) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την επιχείρηση, και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες.Ποιά δεδομένα συλλέγουμε;

Οι κατηγορίες πληροφοριών των πελατών που συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται το partylovers.gr περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Προσωπικές πληροφορίες – π.χ. ονόματα, διευθύνσεις κατοικίας, ημερομηνίες γέννησης

- Χαρακτηριστικά – π.χ. εθνικότητα, γλώσσα, υπηκοότητα, χώρα γέννησης

Ενώ η πλειοψηφία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε στο partylovers.gr είναι υποχρεωτική, ορισμένα παρέχονται σε εθελοντική βάση. Κατά τη συλλογή δεδομένων, το partylovers.gr θα σας ενημερώσει εάν πρέπει να παράσχετε αυτά τα δεδομένα ή εάν απαιτείται η συναίνεσή σας. Όπου απαιτείται η συναίνεση, το partylovers.gr και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα σας παράσχει συγκεκριμένες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα, όπως αυτά θα χρησιμοποιηθούν αλλά και πως μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.


Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του partylovers.gr καθώς και αυτά των οικογενειών τους τηρούνται και αποθηκεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του partylovers.gr.

Σύμφωνα με τον GDPR, το partylovers.gr δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά.


Θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας;

Το partylovers.gr δε μοιράζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν ο νόμος μας το επιτρέπει. Ορισμένες φορές χρειάζεται να μοιραστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε με το περιβάλλον του ίδιου του προσώπου ή με τρίτους οργανισμούς. Όπου αυτόν είναι απαραίτητο, συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις πτυχές του GDPR.

Περιστασιακά, ίσως είναι απαραίτητο να μεταφέρουμε προσωπικά σας δεδομένα στο εξωτερικό. Τυχόν τέτοιες απαιτούμενες μεταφορές δεδομένων πραγματοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των νόμων περί προστασίας δεδομένων.


Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Οι πελάτες του partylovers.gr έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα:

- Να ζητήσετε να μάθετε τι δεδομένα σας διατηρούμε και πως τα χρησιμοποιούμε, καθώς και να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν από το partylovers.gr.

- Να ζητήσετε να τροποποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

- Να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος για την συνέχιση της επεξεργασίας τους.

- Να αντιταχθείτε ή να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

- Να ζητήσετε από το partylovers.gr να μεταβιβάσουν τα προσωπικά σας δεδομένασε τρίτο φορέα της επιλογής σας σε ηλεκτρονικά προσβάσιμη μορφή.

- Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

- Εάν ανησυχείτε για τον τρόπο συλλογής ή χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Που μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες;

Σας ενθαρρύνουμε να επισκεφτείτε την ιστόσελίδα μας (www. partylovers.gr) και να ανατρέξετε στους όρους χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε πάντοτε να απευθυνθείτε στο εκειδικευμένο προσωπικό μας για τυχόν απορίες ή ερωτήσεις που έχετε σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το partylovers.gr.